مقاله های چاپ شده سلف هیلینگ

  تعریف سلف هیلینگ (خودشفابخشی)

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Evaluation of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image concern, and recovery process in patients with skin cancer

آدرس وب سایت:

           http://etiadpajohi.ir/article-1-2244-fa.html                                                                       

 • مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی خودشفابخشی بر سرمایه‌های روان‌شناختی، تحمل پریشانی، و سردرد همسران معتادان

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: The effectiveness of self-healing (The Healing Codes) training on psychological capital and distress tolerance in women with addicted husbands

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Effects of self-healing intervention on quality of life and mother-child interaction among female breadwinners
 • مقاله سلف هیلینگ

 • عنوان: تاثیر آموزش خودشفابخشی بر فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی و انعطاف پذیری عاطفی کارکنان اورژانس اجتماعی
 • مقاله سلف هیلینگ

 • عنوان: تأثیر آموزش خود شفابخشی بر میزان استرس، اضطراب مرگ وافسردگی بیماران مبتلا به سرطان سینه
 • مقاله سلف هیلینگ

 • عنوان: مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و خودشفابخشی بر تحمل پریشانی زنان مبتلا به اختلال پرخوری عصبی
 • مقاله سلف هیلینگ

 • عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سرمایه روان شناختی و احساس انسجام در معتادان به مواد مخدر
 • مقاله سلف هیلینگ

 • عنوان:اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر حس انسجام در مردان وابسته به مواد مخدر
 • مقاله سلف هیلینگ

 • عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب سالمندان

مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Effect of Self-Healing Intervention Program on Psychological Well-Being and Marital Satisfaction of Women Victimized by Domestic Violence

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی رفتاری و خودشفابخشی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال پرخوری عصبی

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: تأثیر آموزش خودشفابخشی بر اضطراب، عزت‌نفس و بخشش در زنان خیانت‌دیده

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی رویکرد خودشفابخشی بر تحریف‌های شناختی و بخشودگی بین فردی زنان دچار پریشانی روانشناختی

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

آدرس وب سایت:

http://www.behavsci.ir/article_156229.html

   

مقاله سلف هیلینگ

Subject: Effect of Self healing Training on Marital Conflicts of Women Visiting Counseling Centers

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر بهزیستی هیجانی، سرسختی روانشناختی و بهبود بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی درمان مبتنی بر رويكرد خودشفابخشی بر خودکارآمدی و باورهای مرتبط با مواد در افراد وابسته به مواد در حال ترک 

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: مقایسه اثر خودشفابخشی با درمان شناختی رفتاری تلفیق با ذهن‌آگاهی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلابه پرفشاری خون

آدرس وب سایت:

https://ppls.ui.ac.ir/article_27263.html

   

مقاله سلف هیلینگ

عنوان:مقایسۀ تأثیر آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی بر اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن در زنان دارای اضافه وزن 

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: تاثیر خودشفابخشی بر شفقت خود، عزت نفس و پرخاشگری نوجوانان دختر بدسرپرست

مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject:The effectiveness of self-healing intervention program on pain-related anxiety and the severity of perceived pain in patients with migraine

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خود شفابخشی بر بهزیستی، رضایت، تصویر بدن و تحمل پریشانی زنان مبتلا به اختلال پرخوری عصبی

مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Effects of self-healing training on perfectionism and frustration tolerance in mothers of single-parent students

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه

مقاله سلف هیلینگ

عنوان: تاثیر آموزش خودشفابخشی بر بهزیستی معنوی و عواطف مثبت و منفی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس