مقاله های چاپ شده سلف هیلینگ

  تعریف سلف هیلینگ (خودشفابخشی)

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Evaluation of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image concern, and recovery process in patients with skin cancer

آدرس وب سایت:

           http://etiadpajohi.ir/article-1-2244-fa.html                                                                       

  • مقاله سلف هیلینگ

عنوان: اثربخشی خودشفابخشی بر سرمایه‌های روان‌شناختی، تحمل پریشانی، و سردرد همسران معتادان

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: The effectiveness of self-healing (The Healing Codes) training on psychological capital and distress tolerance in women with addicted husbands

 مقاله سلف هیلینگ در ISI

Subject: Effects of self-healing intervention on quality of life and mother-child interaction among female breadwinners
  • مقاله سلف هیلینگ

  • عنوان: تاثیر آموزش خودشفابخشی بر فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی و انعطاف پذیری عاطفی کارکنان اورژانس اجتماعی
  • مقاله سلف هیلینگ

  • عنوان: تأثیر آموزش خود شفابخشی بر میزان استرس، اضطراب مرگ وافسردگی بیماران مبتلا به سرطان سینه
  • مقاله سلف هیلینگ

  • عنوان: اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سرمایه روان شناختی و احساس انسجام در معتادان به مواد مخدر

آدرس وب سایت:

http://rbs.mui.ac.ir/article-1-1055-fa.html

   

  • مقاله سلف هیلینگ

  • عنوان: مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و خودشفابخشی بر تحمل پریشانی زنان مبتلا به اختلال پرخوری عصبی