سلف هیلینگ

فرمول معجزه آسا

فرمول معجزه آسا   من در گفتگوها و نوشته های خود به بررسی کشمکش بین اعتقاد ذاتی خود به عشق و ترس غریزی از مرگ، قدرت باور، و ضرورت اعمال ایمان به آن باورها در طول زمان و سختی ها و ناملایمات، پرداخته ام. بنابراین وقتی همه این ها را در زندگی روزمره خود کنار…