سلف هیلینگ

چگونه می توان مغز خود را بازیابی کرد

مغز، سیستم عصبی، و ذهن انسان واقعاً شگفتانگیز هستند. مطمئنم آن حرف پیش پا افتاده را در مورد این که چطور ما تنها از 10 درصد ظرفیت مغزمان استفاده میکنیم شنیدهاید. اکثر مردم معتقدند که اگر ما قادر بودیم که به مقدار بیشتری دسترسی داشته باشیم، سرانجام به نقطهای میرسیدیم که چیزهایی را که الان…