درمان سلف هیلینگ یکی از درمان های جدید در حوزه روان شناسی است که بعد از درمان های موج سوم مطرح شده است.

این درمان پنج بعد انسان را در بر می گیرد، (بعد زیستی و جسمی، بعد روان شناختی، بعد ارتباطی-اجتماعی، بعد معنویت و بعد اخلاقی). کاربرد این درمان هم برای بیماری های جسمانی و هم برای بیماری های روان شناختی است.

در این درمان به فرد مهارت ها و تمرین هایی داده می شود تا بتواند با استفاده از آن ها عملکرد مغز خود را مدیریت کند و باعث کاهش استرس فیزیولوژیک شود.

 

IMG_2657(1)

دو نوع استرس: استرس موقعیتی، که تا کنون مورد توجه روان شناسان قرار گرفته و راه های مدیریت و مقابله با آنها به افراد آموزش داده شده است. ولی برای اولین بار در سیستم سلف هیلینگ استرس فیزیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است.

در این درمان بر رفع خاطرات سلولی مخرب تاکید شده است.

ارائه دهنده این نظریه دکتر الکساندر لوید متخصص روان شناسی و طب مکمل و با همکاری دکتر بن جانسون متخصص سرطان، است. همچنین این رویکرد درمانی به تایید دکتر بروس لیپتون، متخصص زیست شناسی در دانشگاه استفورد رسیده است.

تمرکز این رویکرد درمانی برای اولین بار بر درمان خاطرات سلولی مخرب و ریشه یابی علل استرس فیزیولوژیک در ویژگی های شخصیتی و شرایط محیطی با تمرکز بر مدیریت عملکرد مغز است.
آزمایش های HRV، یعنی سنجش ضربان قلب، قبل و بعد از استفاده از این رویکرد اثربخشی آن را به وضوح نشان داده است.