مهدی مروی

شفا در اتاق درمان

250,000ریال
تهیه و تولید: مرکزانتشارات دانشگاه پیام نور
این کتاب جهت تدریس واحد درسی “نظریه ها و روش های مشاوره گروهی” دوره کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است.