دوره اول کارگاه سلف هیلینگ

دوره دوم کارگاه سلف هیلینگ

دوره سوم کارگاه سلف هیلینگ

دوره چهارم کارگاه سلف هیلینگ

دوره سلف هیلینگ، ویژه متخصصین

دوره پنجم کارگاه سلف هیلینگ

جلسه معارفه سلف هیلینگ در دانشگاه اصفهان با حضور آقای دکتر عابدی

دوره ششم کارگاه سلف هیلینگ

دوره هفتم کارگاه سلف هیلینگ

به صورت مجازی برگزار و جلسه آخر به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دوره هشتم کارگاه سلف هیلینگ

به صورت مجازی برگزار شد.

دوره پیشرفته کارگاه سلف هیلینگ

کارگاه و پژوهش در موسسه مکسا (مرکز مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان) 

دوره نهم کارگاه سلف هیلینگ

به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 

دوره دهم کارگاه سلف هیلینگ در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره وابسته به انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل

 

دوره اول کارگاه کد عشق (به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد)

برگزار شد.

دوره پژوهش و آموزش آتش نشان ها با رویکرد سلف هیلینگ

برگزار شد.

دوره پژوهش و آموزش بیماران ام اس با رویکرد سلف هیلینگ

برگزار شد.