دوره اول کارگاه سلف هیلینگ

دوره دوم کارگاه سلف هیلینگ

دوره سوم کارگاه سلف هیلینگ

دوره چهارم کارگاه سلف هیلینگ

دوره سلف هیلینگ، ویژه متخصصین

دوره پنجم کارگاه سلف هیلینگ

جلسه معارفه سلف هیلینگ در دانشگاه اصفهان با حضور آقای دکتر عابدی

دوره ششم کارگاه سلف هیلینگ

دوره هفتم کارگاه سلف هیلینگ

به صورت مجازی برگزار و جلسه آخر به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دوره هشتم کارگاه سلف هیلینگ

به صورت مجازی برگزار شد.

دوره پیشرفته کارگاه سلف هیلینگ

دوره نهم کارگاه سلف هیلینگ

کارگاه و پژوهش در موسسه مکسا (مرکز مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان)