دوره اول کارگاه سلف هیلینگ

دوره دوم کارگاه سلف هیلینگ

دوره سوم کارگاه سلف هیلینگ

دوره چهارم کارگاه سلف هیلینگ

دوره سلف هیلینگ ، ویژه متخصصین

دوره پنجم کارگاه سلف هیلینگ

جلسه معارفه سلف هیلینگ در دانشگاه اصفهان با حضور آقای دکتر عابدی

دوره ششم کارگاه سلف هیلینگ